Producenci
Reklamacje i zwroty

ZWROT TOWARU

 1. Zgodnie z ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), Klient może zwrócić towar bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 dni kalendarzowych(czternastu dnia) od dnia dostarczenia zamówionego towaru, za wyjątkiem produktów wykonanych na zamówienie, indywidualnie spersonalizowane zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy, jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. W przypadku skorzystania przez Klienta z formy pisemnej oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar jest kompletny i nie został w żaden sposób uszkodzony czy zniszczony. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru listem poleconym na adres siedziby firmy Sprzedawcy: Energomar Marcin Zabost,
  96-100 Skierniewice, Mszczonowska 136, lub drogą elektroniczną na adres email: [email protected] wpisując w tytule ZWROT TOWARU. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą drogi elektronicznej, Sklep niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia na trwałym nośniku (materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci np. poczta elektroniczna).
 5. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 6. Zwracany towar należy odesłać razem z posiadanym dowodem zakupu.
 7. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od jego otrzymania.
 8. Sklep dokona zwrotu kwoty równej cenie towaru oraz poniesionych kosztów dostawy towaru do Klienta( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Koszt odesłania towaru do sprzedawcy nie podlega zwrotowi przez Sklep.
 9. Sklep dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni kalendarzowych przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, tj. przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

REKLAMACJE

 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien zgłosić ten fakt za pomocą poczty elektronicznej na adres [email protected] w temacie wpisując REKLAMACJA.Klient zwrotnie otrzyma potwierdzenie rejestracji zgłoszenia, zawierające wytyczne dotyczące dalszego postępowania.
  a) Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, zostaną zwrócone po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji.
  b) Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia ich wpłynięcia.
  c) Reklamacji podlegają:
  - wady fizyczne ( techniczne ) powstałe przy wykonaniu zamówienia,
  - rozbieżności pomiędzy wypełnionym zamówieniem, a zawartością przesyłki,
  - uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie transportu.
  d) Reklamacji nie podlegają w szczególności, rozbieżności kolorystyczne wydruku z tymi widocznymi na ekranie monitora Klienta wynikające z właściwości sprzętu, którym dysponuje oraz jego konfiguracji i ustawień,
  e) Sklep dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najwierniejsze odwzorowanie kolorów, jednak zażalenia, nie związane z niską jakością druku lub radykalną zmianą kolorów, nie będą uwzględniane.
  f) Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy lub jeżeli to możliwe zostanie naprawiony, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów) lub klient sobie tak życzy sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary albo obniżenie ceny nabytego towaru.
  g) Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 3. Umowa sprzedaży towarów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm).
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
 8. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu.
 9. W przypadku Kupujących zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu, pod warunkiem, że nie wypowiedzą umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 10. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej www. sklep-energomar.pl oraz dostarczany nieodpłatnie Kupującemu (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

Załączniki:
Załącznik nr 1 Wzór formularza odstąpienia od umowy
Odstąpienie od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat: Energomar Marcin Zabost,  96-100 Skierniewice, Mszczonowska 136,
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)………………………………………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta(ów)……………………………………………………………………………
Adres konsumenta(ów)……………………………………………………………………………………………
Podpis konsumenta(ów)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
……………………………………………………….
Data
……………………………………………………..
(*) Niepotrzebne skreślić.

Nr 2 POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Energomar Marcin Zabost,  96-100 Skierniewice, Mszczonowska 136, wpisany do CEIDG pod numerem 10299, NIP 836 178 14 54, REGON 750813337, na adres [email protected] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.sklep-energomar.pl Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (n pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl